Transformation

Přeložka toku je stavba určená ke svedení původního koryta vodního toku, řeky nebo potoka nebo do jiné vedlejší oblasti nebo jiné trasy. V Česku i ve světě se tento postup používá v případě nutnosti nebo potřeby pozměnění trasy toku. Důvody takovýchto zásahů jsou např. ochrana majetku před povodněmi, výstavbou průmyslových areálů a jiné infrastruktury, případně povrchové těžby v okolí. V těžebně aktivních lokalitách si postup těžby uhlí a souvisejících surovin vyžádal přeložky mnoha toků. Obecně se jedná o negativní zásah do životního prostředí, protože narušuje fungování přirozených ekosystémů vodních toků.
Water flow transfer is a building designed to bring the original watercourse, river or stream stream into another sub-region or other route. In the Czech Republic and in the world, this procedure is used when there is a need or need to change the flow path. The reasons for such interventions are, for example, the protection of property against floods, the construction of industrial sites and other infrastructure, or surface mining in the area. In mining-active locations, coal mining and associated raw materials have required many relocations. In general, it is a negative environmental impact because it disrupts the functioning of natural ecosystems of watercourses.
Bílý potok v místě Litvínov Záluží, 2017, video, 0:12 min.
White Brook, Litvínov town, 2017, video, 0:12 min.
                                          Transformace uhlí, model, 2013, sádra, v. 70 cm

                                         Transformace uhlí, 2014, Řeporyje, laminát, v. 400 cm

                                          Transformace uhlí, 2014, Řeporyje, laminát, v. 400 cm
                                          Transformace uhlí, Zahrada Bubec, 2014, laminát, v. 400 cm
                                  
                                         Oživení vápenných pecí, 2005, Vojtěšská huť Kladno, reflexní světlo

                                         Oživení vápenných pecí, 2005, Vojtěšská huť Kladno, reflexní světlo

                                          Oživení vápenných pecí, 2005, Vojtěšská huť Kladno, reflexní světlo