Storage of nature

Sklad krajiny / Storage of nature

...Důvěrný vztah k industriálnímu prostředí dostal nový impuls poté, co se v roce 2002 autorka přestěhovala na Kladno, kde působila až do roku 2010 jako kurátorka Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau ve Vinařicích. Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, ať již v rámci dlouhodobé dramaturgie výstavní síně Makromolekulárního ústavu AV ČR v Praze či v rámci bienále Industriální stopy. Ve své volné tvorbě se soustavně zabývá prostředím kladenských dolů. Orientuje se na změny reliéfu krajiny v důsledku dobývání černého uhlí. Inspirují ji zemní novotvary, které se stávají útočištěm pro specifickou faunu a floru. Tematické rozpětí její neortodoxní tvorby sahající od tělesnosti člověka přes jeho sociální vazby až po spirituální rozměr přítomný v přírodě, industriální a postindustriální krajině je naplňováno sochami, objekty a instalacemi. / Alena Potučková/

...Her confidential relationship to the industrial environment was given a new impetus after moving to Kladno in 2002, where she worked until 2010 as a curator of the Mining Open-Air Museum in the former Mayrau mine in Vinařice. Besides the artistic profession he also devotes himself to thematic curatorial projects, whether within the long-term dramaturgy of the exhibition hall of the Macromolecular Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague or within the Industrial Footprint biennial. In his free creation, he is constantly engaged in the environment of the Kladno mines. It focuses on changes in landscape relief due to the extraction of hard coal. It is inspired by natural neoplasms that become a haven for specific fauna and flora. The thematic range of its unorthodox creation ranging from the humanity's body through its social ties to the spiritual dimension present in nature, industrial and post-industrial landscapes is filled with sculptures and objects, installations. /Alena Potučková/

Rozhovor Dagmar Šubrtové a Karla Oujezdského v pořadu Mozaika ČRo 3 stanice Vltava: http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vystava-socharky-dagmar-subrtove-v-roudnici--1099875                     
                  
                                         Rozděleno 2012 - 2016, bývalé koupele dolu Mayrau, 2016

                                         Kopec půl, 2012, bývalá továrna na výrobu pián Zákolany

                                         Rozděleno, 2012, sádra, dřevo, 150 x 300 cm               

                                          Sklad krajiny, 2012, instalace Galerie Ve dvoře, Litoměřice

                                          Sklad krajiny, 2012, sádra, v. 150 cm

                                         Umbra - stín, /Stín kladenské krajiny/, 2017, galerie Za sklem                       

                                         Místní horizont, 2005, zrušená pojišťovna, Rusdorf, Německo

                                          Místní horizont, 2005, zrušená pojišťovna, Rusdorf, Německo

                                          Pevná vrstva, 2012, sádra, 70 x 150 cm


                             Vánoční strom, 2010, sádra, dřevo, v. 150 cm


         Černý strom, 2018, kov, uhelný mour, barva, černý písek, v. 150 cm


    Sbírka (Větve), 2018, potrubí z bývalé kotelny, Libčice nad Vltavou

    bývalá kotelna, Libčice nad Vltavou


    bývalá teplárna Poldiny hutě v Kladně

    části budoucích stromů, bývalá teplárna Poldiny hutě v Kladně

    Nezestárlé stromy, 2017, Landscape festival Plzeň, rezavý, recyklovaný kov, v. 9 m


    Nezestárlé stromy, 2017, Vojtěšská huť v Kladně, rezavý, recyklovaný kov, v. 9 m

     Nezestárlé stromy, 2017, Vojtěšská huť v Kladně, rezavý, recyklovaný kov, v. 9 m

    Nezestárlé stromy, 2017, Vojtěšská huť v Kladně, rezavý, recyklovaný kov, v. 9 m
    Mladý suchý strom, 2019, recyklovaný kov, instalace u Betlémské kaple, Praha, galerie J. Fragnera


    Rozpad, 2019, v přípravě, recyklovaný kov